Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | חלל תקשורת
סיכמנו לכם -
חלל תקשורת

תמליל הסיכום

תעודת זהות
חברת חלל-תקשורת בע"מ הוקמה ב-1989 והחל מ-1996 מספקת שירותי תקשורת לוויינית ומשווקת מקטעי חלל ברוחבי פס שונים לרשויות של מדינות ולמגוון חברות.

החברה פעילה בשלושה מגזרים שונים, שנבדלים לפי מיקומים שמימיים. כל אחד מהמגזרים מהווה יחידה עסקית נפרדת:

  • מגזר פעילות "4-מעלות-מערב" מספק שירותי תקשורת לוויינית לאירופה, למזרח התיכון ולאפריקה, באמצעות הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7.
  • מגזר הפעילות "65-מעלות-מזרח" מספק שרותי תקשורת לוויינית לאסיה ולאפריקה, באמצעות הלוויין עמוס 4.
  • ומגזר הפעילות "17-מעלות-מזרח" מספק שירותי תקשורת לוויינית לאפריקה, אירופה ולמזרח התיכון, באמצעות הלווין עמוס 17.
    מעניין לציין שאיזורי הפעילות באסיה ובאפריקה מתאפיינים בכלכלה בצמיחה מהירה ובשטחים כפריים נרחבים, שבהם תשתיות התקשורת ירודות ולכן האיזורים האלה מהווים פוטנציאל משמעותי לצמיחה בתחום.

בואו נכיר קצת את "4 העמוס-ים" הפעילים ואת חבריהם ההסטוריים:

  • עמוס 3 ועמוס 4 הם בבעלות החברה. 2 הלווינים האלה יוצרו על ידי התעשייה האווירית, שגם מפעילה את תחנת השליטה הקרקעית.
  • עמוס 17 ששוגר לאחרונה, נרכש מחברת בואינג, החל את פעילותו המסחרית ב-19 בנובמבר 2019 . הסכם התקשרות ראשון בשווי 30 מיליון דולר כבר נחתם והחברה צופה שהלוויין יגיע לתפוסה של כ-70% מקיבולתו תוך 4 עד 5 שנים, ושיביא להכנסות של כ-70 מיליון דולר.
  • חלל-תקשורת מפעילה גם את עמוס 7, שאותו היא חוכרת. עמוס 7 התחיל לפעול מסחרית בפברואר 2017.

ומה עם שאר לווייני העמוס שהכרנו לאורך השנים?

  • בעבר הפעילה החברה גם את עמוס 5, שסיפק שירותי תקשורת לוויינית בעיקר ביבשת אפריקה, אבל בגלל כשל חמור, הוא יצא משימוש בנובמבר 2015.

  • בספטמבר 2016, במהלך ההכנות לקראת שיגור הלוויין עמוס 6, כשברקע נרקמת עסקה למכירת הבעלות על חברת חלל לחברת התקשורת הסינית Xinwei (שינוויי), אירע פיצוץ בטיל השיגור שגרם לאובדן הלוויין. אחרי הפיצוץ, ובגלל שהשלמת השיגור בהצלחה הייתה תנאי לעסקה, הופסקו המגעים בעניין המכירה. העמוס 6 יועד להיות משוגר לנקודת השמיים 4 מערב, לצדו של עמוס 3 ולהחליף את עמוס 2. בעקבות הפיצוץ התקשרה חלל עם חברה בשם "AsiaSat" בהסכם חכירה למשך ארבע שנים, במסגרתו העבירה AsiaSat לחברה את הלוויין עמוס 7, והתחייבה לספק לחברה שרותי תפעול ללוויין.

סטטוס בורסאי
נכון לחודש נובמבר 2019, נסחרת חלל בבורסה לני"ע בת"א בשווי שוק של כ-270 מיליון ₪. בשנת 2018 הסתכמו הכנסות החברה בכ-80 מיליון ש"ח והרווח התפעולי בכ-25 מיליון ש"ח. את תשעה החודשים הראשונים של שנת 2019 - סיימה חלל עם הכנסות בהיקף של כ-62 מיליון ש"ח ורווח תפעולי של כ-14 מיליון ש"ח. צבר ההזמנות למתן שירותי תקשורת לוויינית נכון לנובמבר 2019 מסתכם בסך של 395 מיליון דולר.

לחלל יש שני לקוחות עיקריים בישראל, שמקבלים שירות מהחברה יותר משני עשורים - חברת YES וממשלת ישראל. ההתקשרות איתן מהווה כ-64% מסך ההכנסות של החברה, ומעל 70% מההכנסות של תחום הפעילות של 4º מערב (4-מעלות-מערב). למרות הבעייתיות בעובדה שחלק כל כך משמעותי מהכנסות החברה תלוי ב-2 ארגונים בלבד, הסבירות שהפעילות עם ממשלת ישראל תופסק נמוכה ובמקרה של הפסקת הפעילות עם YES הוגדרו פיצויים מוסכמים.

הסקירה אינה מהווה ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים פיננסים. אין לראות בסקירה משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בה או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]